Приносът на автоматиката в производствените процеси


Автоматика Автоматика се нарича механично съоръжение с вграден двигател, електронни части и аксесоари за контролиране функциите и скоростта на дадено действие (изрязване, сглобяване, моделиране и др.) по предварително зададени параметри. Търесната цел е съоръжението да предоставя максимален капацитет на дейност, който се определя предварително чрез изследване.

Появата на автоматиките възниква още през 19-ти век. През следващото столетие те се превръщат в масово средство за проектиране и изработка на готова продукция, както и за управление на процесите, свързани с организацията в производството.

Автоматизацията – новата работна сила

Автоматизация се превръща в понятие със специално значение през 1940 г., когато е популяризирано от General Electric. То е революционна стъпка за бита и промишлеността. Внасянето на автоматики във фабриките се характеризира с отбелязване на забележим производствен ръст, неколкократно по-висок в сравнение с резултатите, постигани от човек.

Заместител на физическата и умствена активност, влагана от човек в създаване на материални блага, суровини и за улесняване на дейности в бита – така може да се опише най-общо конструкцията и предназначението на автоматизираните съоръжения. Конструкцията им в опростен вид се състои от управляващ механизъм на всички функции (контролер), изпълнител на предварително зададено действие  и обратна връзка за отчитане на резултат, която трябва да е непрекъсната.

Контролерът и сезнзорът – причините за автоматизацията на всеки отделен производствен етап

В усъвършенстваният си вариант, автоматиките работят с контролери, чрез които се планират и задават параметрите на отделни процеси в работата на съоръжението – честота на електрическо напрежение, нагряване, скорост, повторяемост и др. Усъвършенстваният контролер става факт през 30-те г. на 20-ти век. Той надгражда предишното си опростено схематично действие: включване-изключване.

Контролерите започват да програмират и изчисляват стойности и параметри, да регистрира отклонение от нормата. Впоследствие се постига и адаптиране спрямо определени параметри в хода на промените им. Тези части са основната причина за масовизирането на автоматизацията в производствените предприятия, за стабилен производствен ръст, и първият вариант на бъдещите цифровизирани системи на управление. Те присъстват в почти всяко автоматично съоръжение, заедно със задвижващ двигател, реле, честотен инвертор, регулатори, броячи, изключватели и др. Допълнителна информация за приложението на автоматиките в дома можете да видите в този сайт.

Появата на сензорите е друга революционна стъпка в автоматичните системи за управление, която се интегрира в почти всеки тип електроника. Ролята на сензорът е измерване на определен параметър и преобразуването му, обикновено в приложим за конкретната система електрически сигнал. Той  регистрира всяко отклонение в параметър на физическо, химично или пространствено действие, и макар да не работи самостоятелно, с въвеждането му се постига завършването на автоматизационният цикъл в промишлеността

Той отбелязва началото на епохата на електрониката в производствената дейност, която скоро е последвана от цифровизация, позволяваща електронно управление на етапите при създаване на изделие. Промяната е провокирана от увеличеното производство на електронни устройства и компоненти. Планарната технология в печатната платка първоначално се проектира и моделира на ръка, както и разчертаването на всички интегрални схеми, които я изграждат, докато през 70-те г. на миналият век всички процеси се подчиняват на автоматизация.

Приносът на автоматиките за производството

Освен споменатото спестяване на човешка работна ръка и обезопасяване на трудовите процеси, автоматизираните съоръжения оптимизират производствените процеси по много други начини. Първо, те създават автоматизирани системи, които могат напълно да обхванат цялостен трудов цикъл с минимално човешко участие.

Останалите им предимства са точност, отлична регулация, ускорени завършване на процесът, повишено количество и качество на продукцията, понижаване на некачествени стоки, икономичност на използваните ресурси и електричество. Промишлеността и индустриалните заводи, търговската и развлекателна дейност, а и организационните и контролни етапи от производствен цикъл са немислими без автоматиките. В съвременният си вариант, управлението им чрез човешки решения също започва да се измества от електроника.

Какво да изискваме срещу предлаганите ни за водопроводни услуги цени
Идеи за осветление в дома