Защо iso 9001 е най-популярният стандарт


Кои са основните принципи на стандарта?

Сред голямото количество международни стандарти ISO 9001 е този, към който повечето фирми са насочени. Неговата цел е да даде възможност на фирми, компании и организации да подобрят работните процеси в своята дейност, а с това и качеството на продукта или услугата, която предлагат и като резултат от всичко това да удовлетворят изискванията на своите клиенти.

Стандарт исо предлага на фирмите правила и регламенти, които при стриктно спазване водят до по-високо ниво на управление на качеството, благодарение на което се намаляват грешки, водещи до сериозни загуби. Освен всичко това една сертифицирана по исо 9001 компания вдъхва много повече доверие у своите партньори и клиенти и увеличава шансовете за своето развитие.

Кои са основните принципи на стандарт iso 9001?

Исо стандартът за управление на качеството се базира главно на:

•    Насоченост към клиента и удовлетворение на неговите изисквания за качество на продукта или услугата, за която заплаща.
•    Лидерство, при което ръководството на дадена организация гарантира изпълнението на поставените цели, осигурявайки подходяща вътрешна среда.
•    Включване на целия персонал в процеса на подобряване управлението на качеството, осигурявайки му възможност да изяви своите умения и качества, с цел максимална полза както за самия работник, така и за компанията, като цяло.
•    Процесен подход, при който отделните дейности се управляват, като части от общия процес, водещо неизменно до постигането на по-добри резултати.
•    Системен подход на управление, при който взаимно свързаните процеси се разглеждат, като част от една обща система. Този подход допринася за подобряване ефективността при изпълнение на поставените цели.
•    Непрекъснато подобряване ефективността на организацията, чрез въвеждането на правила и мерки за усъвършенстване на нейната дейност, посредством корекция на настоящи грешки и превенция на бъдещи такива.
•    Вземане на решения, въз основата на факти, с което се цели всяко решение да се базира на сериозен анализ на данните за съответните процеси от дейността на организацията.
•    Взаимно изгодни връзки с доставчици и партньори, изискващи прилагане на механизъм за партньорство между организацията и нейните доставчици на стоки и услуги, с което се цели да се подобри ефективността при изпълнение на целите.

Исо стандартът носи безспорни ползи на всяка въвела го организация. Той е приложим към широк спектър от дейности и това го прави най-разпространения и популярен международен стандарт.

Почистване на дома с почистващи препарати
Започнете да отслабвате