Стопанска отчетност – поява и развитие


Стопанска отчетностЗа да гарантира своето съществуване, човек е необходимо да удовлетворява най-различни нужди, като започнем от храна и стигнем до обувки, дрехи, собствен дом и т.н. Всичко това е движещата първопричина за всяка дейност, извършвана от човека. Първо е необходимо обаче тези блага да се създадат, за да може да се употребяват. При това тази дейност трябва да става по най-ефективен и рационален начин. Всичко това диктува необходимостта от системно управление.

Така в хода на развитие на стопанския живот на хората и управлението му се заражда стопанската отчетност. Тя е свързана с наблюдаването и регистрирането на стопански събития, за да може те съответно да се управляват по-ефективно от човек. Стопанската отчетност е научно създадена система за информация, която е възникнала много години преди новата ера. Съществуват 4 главни етапа в нейното развитие:

1. Най-ранният първи етап се развива в Египет, Финикия, Вавилон, Юдея, Индия, Китай, Персия, Централна Америка и други древни страни. При него за водене на отчетността се използват много примитивни средства – въжета, робоши, възли, шнурове и т.н.

2. Класическата древност е вторият етап. За него е присъщо бързото развитие на занаятите, увеличаването на стоковото производство, а оттук и подобряване на стопанските връзки. По това време се появяват и първите отчетни длъжности. Те се извършвали от хора, които са специално обучавани, като: „Аподеки“ – бирници, „Нукрарии“ – държавни касиери, „Логисти“ – ревизори, „Полети“ – отчетници на държавните съкровища и т.н.

3. Средните векове представляват третият етап. По това време вместо буквената система от римските цифри последователно и сигурно започват да се използват арабските (индуските) цифри, с които става възможно да се отразяват по-прецизно количествено стопанските факти, явления и процеси. Постепенно в практиката се въвеждат отрицателните и дробните числа, математическите знаци и т.н.

4. Научно-техническата революция поставя началото на четвъртият етап, в резултат на което се подобряват най-вече средствата, с които се регистрира и съхранява информацията.

В наши дни стопанската отчетност се е оформила като една сигурна и актуална система за информационно осигуряване на управлението на всяка компания. Появяват се иновативни системи за онлайн фактуриране, които са чудесно нововъведение за всяко счетоводство. С помощта на стопанската отчетност се получава нужната информация, с която се показва обективно онова, което е извършено и което се извършва в стопанския живот на нашето обществото.

Кредит в левове или кредит в евро?
Как да предпазим от повреди разклонителите в дома ни?